KAMENOLOM BRNIŠTĚ a.s.

Zodpovědnost, bezpečnost, kvalita

Otázky a odpovědi

1) Proč se znovu otevírá kamenolom v oblasti vrchu Tlustec?
Čedič v kopci Tlustec je nejkvalitnější na celém území České republiky. Jeho využití je proto mnohem širší oproti méně hodnotnému čediči. Především ho lze využít na stavbu železničních svršků, ale i na stavbu silnic, dále jako štěrk, kamenivo do betonu či na výrobu vysoce odolné dlažby a potrubí, ale také na zateplení domů.
Pro těžbu dále hovoří skutečnost, že tento vrch má status roztěženého kopce a do jeho podoby se od poslední těžby nijak nezasahovalo. Ekologové se shodují na tom, že postup těžit na takovémto území, současně s tím provést v místě sanaci a rekultivaci, je k přírodě rozhodně šetrnější než zakládat novou těžbu v jinak průmyslem netknuté krajině.

2) Co pozitivního přinese otevření kamenolomu obci, jejím obyvatelům a širšímu okolí?
a) Nadobro se vyřeší celková situace vrchu Tlustec. Nyní je kopec pro veřejnost uzavřen, jelikož se jedná o důlní dílo a soukromý pozemek zabezpečený informačními cedulemi a páskami.

Už v průběhu těžby začne společnost provádět řízenou sanaci a rekultivaci a to pod důslednou ekologickou kontrolou.

Sanací se odstraní a napraví změny, ke kterým došlo při těžbě. Konkrétně například zmizí technika a stavby, které tam dodnes stojí z minulých dob. Zmírní se ostré srázy lomu tak, aby byl vrch bezpečný pro veřejnost a lidé se mohli v krajině volně pohybovat. Vznikne stezka na vrchol s odpočívadly, takže kopec zpřístupníme.

Na sanaci plynule naváže rekultivace. Už během těžby začne probíhat zalesňování oblasti výsevem a výsadbou místně příslušných dřevin za dohledu ekologů. Dále se zde vytvoří mokřady, které pomohou zachovat a případně rozšířit populaci zdejších živočichů.

b) Zlepší se zaměstnanost v regionu. V průběhu těžby bude společnost provádět nábor na zhruba 45 pracovních pozic.

c) Okolní obce získají kompenzace, a to buď podle zákona či podle separátně vyjednaných podmínek a dohod.

3) Bude těžební společnost přispívat do finančního rozpočtu okolních obcí?
Ano, již nyní společnost Kamenolom Brniště a.s., jakožto majitel dobývacího prostoru, platí báňskému úřadu zákonem stanovenou finanční částku, kterou pak úřad rozděluje jednotlivým obcím, jichž se těžba nějakým způsobem dotýká. Obec Brniště si pak sjednala dohodu daleko nad rámec zákonných povinností.

4) Jak bude probíhat těžba, respektive odstřel? V čem se liší oproti minulosti, kdy si na těžbu stěžovali místní obyvatelé?
V minulosti probíhala těžba pomocí tzv. komorového odstřelu. Současný majitel lomu bude provádět mechanicko hydraulické dobývání (lidově tzv. „škrabání“) a jen v minimálním měřítku se bude používat tzv. clonový odstřel, který je výrazně ekologičtější a šetrnější k prostředí.

5) Jakým způsobem bude odvážen materiál z kamenolomu?
Z těžního prostoru do prostoru zpracování se kámen dostává na zakrytém dopravníku, po celou dobu je skrápěný. Po vytřídění na frakce je pak kámen rovnou nakládán na vagony a odjíždí po železnici. Podmínky těžby ukládají závazně, že 90% dobytého kamene odvezeme po železnici.

6) Jak dlouho těžba čediče potrvá?
Kamenolom Brniště a.s. je vázán studií EIA (z angl. Environmental Impact Assessment – Posuzování vlivů na životní prostředí), kterou upravuje zákon č.100/2011 Sb. EIA také upravuje maximální možné množství čediče, které lze za rok vytěžit – 840 000 tun.

Na studii EIA navazuje plán POPD – Plán otvírky a příprava dobývání. Ten mimo jiné určuje, za jakých podmínek a jakým účelem bude těžba probíhat a jak bude území vypadat po skončení těžby.

Právě toto závazné rozhodnutí POPD zavazuje společnost Kamenolom Brniště a.s., že se nesmí žádným způsobem odchýlit od stanoveného zadání. V opačném případě by se jednalo o porušení zákona.

7) Jak bude vrch Tlustec vypadat poté, co těžba čediče skončí?
Již nyní je lom rozdělený do několika sekcí, v nichž bude těžba postupně probíhat. Jakmile společnost jednu z nich vytěží, začne ji následně rekultivovat. Bude zde probíhat výsev a výsadba dřevin, zakládání mokřad.

Nebude tedy možné lom znovu otevřít a začít v něm těžit, protože po skončení těžby už nebude na vrchu Tlustec otevřený lom, ale rekultivovaná krajina – přírodní kaňon s místně příslušnými dřevinami. Nedojde k žádným pohledovým změnám, žádné zmenšení kopce nebo odtěžení vrcholu.

O nás